Avis Legal

Dades identificatives

Estas visitant la página web Resid’ÚS amb titularitat de Maria Alba Bosch i Bosch i amb domicili a Pl. Miquel Coll i Alentorn 2, 3r, 1ª i amb DNI 40372690P (d’ara en endavant “la titular”)

Pot contactar amb LA TITULAR per:

Correu electrònic de contacte: contacte@zeroresidus.com

Hosting web

Domainnameshop

Telèfon: +47 22943333

Correu electrònic de contacte: support@domainnameshop.com

 

Usuaris

Aquestes condicions (d’ara endavant Avís Legal) tenen com a finalitat regular l’ús de la página web de LA TITULAR que posa a disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta página web de LA TITULAR atribueix la condició d’USUARI, que acepta, des de tal accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí exposades. Aquestes condicions serán d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin de compliment obligat.

 

Ús de la web

Resid’ÚSproporciona l’accés a una multitud d’informació, serveis, programes i dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyen a LA TITULAR als quals l’USUARI pot tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveix o continguts. En aquest registre, l’USUARI será responsable d’aportar informació real i lícita.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA TITULAR ofereix a través de la seva web i (amb caràcter enunciatiu però no limitatiu), a no fer-los servir per a:

  • Realitzar activitats il·lícites, illegals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de carácter racista, xenófob, pornográfico-ilegal, d’apologia al terrorismo o atentatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemas físics i lógics de LA TITULAR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre per la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys prèviament mencionats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • Utilitzar el lloc web ni les informacions que aquest conté amb fins comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

LA TITULAR té el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA TITULAR no serà responsable de les opinions dels usuaris a través dels comentaris als productes de venta.

 

Protecció de dades

Tot allò relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit a la pàgina de política de privacitat.

 

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

LA TITULAR és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, vídeo, textos, marca i logotip, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, etc.).

Tots els drets reservats. D’acord amb allò establert als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incluida la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o una part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LA TITULAR.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LA TITULAR. Podrà visualitzar els elements de la web i inclòs imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en un disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quant, sigui, únicament i exclusiva, pel seu ús personal i privat. L’USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de LA TITULAR.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol enunciatiu, LA TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

b) La finalitat per a la que la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI.

c) La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.

d) L’existència de codis dolents o qualsevol altre element informàtic que pugui causa danys al sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. És responsabilitat de l’USUARI, en tot cas, de disposar de les eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.

e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que tals tercers puguin realitzar.

f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que en faci l’USUARI. LA TITULAR posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.

g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en falles o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.

h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstancies ocorregudes per cas fortuït o de força major.

 

Modificació d’aquest avís legal i duració

LA TITULAR es reserva el dret a realitzar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveix que es presten a través d’aquesta, com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats a la web.

La vigència de les condicions mencionades anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per d’altres, degudament publicades.

 

Enllaços

En el cas que a Resid’ÚS s’incloguin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, LA TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni continguts. En cap cas LA TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts que algun enllaç que pertanyi a un lloc web d’altri, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa o constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d’aquests hipervincles. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats conectades.

 

Dret d’exclusió

LA TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat d’advertència prèvia, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

 

Generalitats

LA TITULAR perseguirà l’incumpliment d’aquestes condicions, així com, qualsevol utilització indeguda de la seva web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre LA TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa catalana i espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran als jutjats i tribunals competents.